Wishing you a very Happy New Year, 2013

Wishing you a very Happy New Year, 2013.

From all of us at INDtvUSA.