Grand Keynotes

Grand Keynote- Shantanu Narayen

Grand Keynote- Sri Debi Prasad Mishra

Grand Keynote- Vishal Sikka

Grand Keynote- Kailash Satyarthi

Grand Keynote- Sanjay Mehrotra

Grand Keynote- Brian Michael Jenkins

Grand Keynote- Bonny Simi